Qwebsite behoudt het recht om te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Offerte en acceptatie

1. Offertes van Qwebsite zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

2. Alle offertes van Qwebsite zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Qwebsite heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Qwebsite blijven 14 dagen geldig, tenzij expliciet anders aangegeven door Qwebsite.

4. Akkoord met een offerte en/of overeenkomst tussen de opdrachtgever en Qwebsite dient door beiden schriftelijk te worden bevestigd. In deze is een bevestiging per e-mail tevens een geldige schriftelijke bevestiging.

5. Aanbiedingen, prijsopgaven en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten tenzij expliciet door Qwebsite aangegeven.


2. Prijzen en informatie

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij expliciet anders is aangegeven door Qwebsite.

2. De inhoud van de website en andere van Qwebsite afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Qwebsite kan echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.


3. Betaling

1. Qwebsite zorgt z.s.m. voor facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk.

2. Qwebsite is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Qwebsite bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door Qwebsite aan te wijzen rekening.

4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Qwebsite binnen twee weken na factuurdatum aan Qwebsite schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


4. Levering

1. De opgegeven levertijden zullen door Qwebsite naar beste vermogen worden nagekomen. Deze levertijden zijn echter indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Qwebsite niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming van enige verplichting jegens Qwebsite.

2. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal Qwebsite zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om door overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.


5. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de klant. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Qwebsite van iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst ter zake van hosting en domeinnaamregistratie aangegaan voor de duur van één jaar.

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Qwebsite van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Qwebsite worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.

4. De opdrachtgever verleent Qwebsite pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Qwebsite door hem in de macht van Qwebsite worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Qwebsite verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.


6. Intellectuele eigendom

1. Rapporten of documenten welke zijn geleverd in verband met advies‐ of onderzoeksarbeid, alsmede door Qwebsite vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.

2. De intellectuele eigendomsrechten op het door Qwebsite vervaardigde materiaal berusten bij Qwebsite. De intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en op de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.

3. De door Qwebsite volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk‐ en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie‐ en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Qwebsite bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

4. Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de overQwebsite anders voortvloeit. Voor extern gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet‐werknemers, is voorafgaand aan het externe gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Qwebsite vereist.

5. Qwebsite behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad en in overeenstemming met art. 13 lid 3 van deze voorwaarden.

6. Qwebsite zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in lid 10 van dit artikel en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde, Qwebsite met bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.